Maddi Hasarlı Kaza (KTT)

Kaza Tespit Tutanağı Adetleri (Yıl bazında)
Kaza Tespit Tutanağı Adetleri (Yıl - İlk 10 il bazında)
2024 Yılı Kaza Tespit Tutanağı Adetleri (İlk 10 il bazında)
2024 Yılı Kaza Tespit Tutanağı Adetleri (Son 10 il bazında)