KTT Sorgulama ve İtiraz

Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelge

(2017/18)

3.6 Şirketler, herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın, ancak maddi hata gerekçesiyle Komisyonun söz konusu kararlarına karşı itiraz edebilirler.

4. İtiraz Prosedürü

4.1 SBM, belirlenen sorumluluk oranlarını eş zamanlı olarak ilgili sigorta şirketlerine ve iletilen iletişim bilgileri üzerinden sigortalılara bildirir. Sigorta şirketlerinin kusur değerlendirmesinde mutabakata varmaları durumunda her bir sigortalı bir defaya mahsus olmak üzere sorumluluk oranlarının bildiriminden itibaren 5 iş günü içinde bu Genelgede tanımlanan usullere göre, değerlendirmeye etki edebilecek ilave bilgi ve belge sunmak kaydıyla, sigorta şirketlerinden kusur oranlarının tekrar değerlendirilmesini isteyebilir. Bu başvuru üzerine sigorta şirketleri bu Genelgede tanımlanan usul çerçevesinde 3 iş günü içerisinde kusur oranlarına yönelik yeniden değerlendirmede bulunur.

4.2 Süresi içinde olmak kaydıyla kusur oranlarına yönelik itirazların sigorta şirketlerinden farklı olarak ilgili olmayan mercilere yapılması durumunda, söz konusu 5 günlük itiraz süresi kesilir.

4.3 İlgililerce söz konusu 5 iş günlük süre içinde itiraz hakkının kullanılmadığı veya itiraz hakkı kullanılmış olmakla beraber kusur oranına ilişkin uyuşmazlığın devamı halinde, ilgili uyuşmazlığın Sigorta Tahkim Komisyonu veya özel hukuk yollarına başvurulmak suretiyle çözülmesi mümkündür.

4.4 Kusur değerlendirmeleri de dahil eksik ya da hatalı bilgi girilmesine bağlı maddi hatalar şirketlerin mutabakatıyla düzeltilir.

4.5 Kazaya karışan araçlar için düzenlenen trafik sigortası poliçelerinin sigortacısının aynı şirket olması durumunda, söz konusu kazanın taraflarının ilgili sigorta şirketince yapılan kusur değerlendirmesinin kendilerine iletilmesinden itibaren SBM Tutanak Değerlendirme Komisyonuna 5 iş günü içinde bu kusur değerlendirmesine karşı bir defaya mahsus olmak üzere itiraz hakları saklıdır. Anılan itiraz süresinin tamamlandığının ispat yükü iddia edene aittir.

​​Kaza Tespit Tutanağı Nedir?​

Kaza Tespit Tutanağı, trafikte en az iki aracın yalnız maddi hasarlı bir kazaya karışmaları sonucu, tarafların anlaşarak sigorta şirketi ya da polise gerek kalmadan, aralarında düzenlemiş olduğu tutanaktır.

1 Nisan 2008 tarihinden itibaren yalnızca m​addi hasar ile sonuçlanan kazalarda, tarafların anlaşmalı olarak kendi aralarında tutanak tanzim etmeleri mümkün hale gelmiştir. Bu sayede trafikteki beklemelerin ve zaman kayıplarının önüne geçilmiş ve vatandaşların tutanaklarını online olarak takip edebilmeleri sağlanmıştır.

Sistem Nasıl İşler?

Kaza sonrası kazaya karışan tarafların doldurduğu Kaza Tespit Tutanakları, sigorta şirketlerinin hasar departmanına iletilir. Sigorta şirketleri en geç takip eden iş günü sonuna kadar tutanağı ve varsa fotoğrafları elektronik ortamda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)'ne iletir.

Tutanakların, SBM sistemine girilmesini takip eden 3 iş günü içinde her bir sigorta şirketi kendi kusur oranı değerlendirmesi yapar. Bu oranlar kazaya karışan herbir araç için %0, %50 ve %100 şeklindedir. Eğer şirketler arasında mutabakata varılır (tüm şirketler tarafından aynı kusur oranları verilirse) ise dosya sonuçlanır.
 
3 iş günü içerisinde mutabakata varılamaz ise (en az bir şirket tarafından farklı kusur verilirse) dosya, Kaza Kusur Değerlendirme Komisyonu'na iletilir. Komisyon, 3 iş günü içerisinde ilgili dosyayı sonuçlandırır.
 
Dosya sonuçlandıktan sonra sigortalılara, dosyanın sonuçlandığına dair cep telefonu ya da e-posta yolu ile bilgilendirme yapılır (Tutanak üzerinde her iki bilgi de mevcut ise hem e-posta hem de SMS ile bilgilendirme yapılır).
 

Sigortalılar kusur oranlarını, http://www.sbm.org.tr adresindeki "Hizmetler"  Menüsü altında "Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama ve İtiraz" adımından öğrenebilirler. Şirketler arası mutabakat ile sonuçlanan kusur oranlarına itiraz etmek isteyen sigortalılar, yeni ek belgeler ile birlikte 5 gün içerisinde sigorta şirketine başvurabilecektir. 5 günlük süre içinde itiraz hakkının kullanılmadığı veya itiraz hakkı kullanılmış olup talebin karşılanmadığının değerlendirildiği durumlarda, sigortalıların kusur oranına ilişkin itirazlarının Tahkim Komisyonu ve özel hukuk yollarına başvurulmak suretiyle çözülmesi gerekmektedir.​

Bununla birlikte, kaza yapan iki aracın da sigorta şirketi aynı ise vatandaş (sigortalı), http://www.sbm.org.tr adresindeki "Hizmetler" Menüsü altında "Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama ve İtiraz " adımından şirketin vermiş olduğu karara uygulama üzerinden 5 iş günü içerisinde itiraz edilebilmekte ve tutanağın Kaza Kusur Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmesi sağlanabilmektedir.

SBM'nin Fonksiyonu

SBM, sigorta şirketlerinin tutanakları giriş yapabilecekleri, sigortalıların tutanaklarını sorgulayabilecekleri bir sistem ve bu sistemin alt yapısını oluşturmaktan sorumludur.

Kaza Kusur Değerlendirme Komisyonu, bağımsız bir komisyon olup, asli görevleri "sigorta şirketlerinin kusur değerlendirmesinde ​mutabakata varamadığı dosyalar"ı sonuçlandırmaktır.

Kaza Kusur Değerlendirme Komisyonu'nun sonuçlandırdığı dosyalara ilişkin itirazlar, mahkeme yoluyla yapılabilmektedir.

Tutanağınızın durumunu http://www.sbm.org.tr​ adresindeki "Hizmetler" Menüsü altında "Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama ve İtiraz" adımından öğrenebilirsiniz.

Merkezimiz bünyesinde toplanan kaza tespit tutanağı verilerine göre ülkemizde 2017 yılında 816 bini aşkın kaza gerçekleşmiş olup, günlük ortalama kaza sayısı 2.237‘yi aşmıştır. 

Nisan 2008 tarihinden bu yana kağıt form ile düzenlenen Kaza Tespit Tutanakları dünyada ilk defa Türkiye'de SBM'nin geliştirdiği Mobil Kaza Tutanağı uygulaması ile akıllı telefonlar ile kaza tutanağı doldurulabiliyor.

"Mobil Kaza Tutanağı" uygulaması ile artık sürücüler, tutanak doldurma işlemini çok daha hızlı ve kolayca yapabililiyor. Mobil uygulamayı kullanan sürücülerin artık araçlarında güncel kaza formu ve kalem taşımasına gerek bulunmuyor. Kaza tespit tutanağını düzenlemek için kaza yerinde sadece bir akıllı telefon bulunması yeterli oluyor.

Uygulamayı İndirin… ​​​

​App Store'da  “Mobil Kaza Tutanağı​” nı aratarak veya aşağıdaki linki tıklayarak,

​Google Play'de “Mobil Kaza Tutanağı​” nı aratarak veya aşağıdaki linki tıklayarak, 

Kazadan sonra kaza tutanağı Mobil Kaza Tutanağı ile otomatik olarak şirketlere iletilmekte. Tutanağın anında sigorta şirketlerine iletilmesi ile sonuçlanma süresi kısalmış oluyor.​

Detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız..​

İlgili Örnekler

​Boş Kaza T​es​​pit​ T​utanağı Örne​ği​​

​​Örnek Kaza Tespit Tutanağı

KTT Kaza Durum Senaryoları

İlgili Online İşlemler​

Kaza Tespit Tutanağı Sorgulama ve İtiraz