SBM Hakkında

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 31/B maddesinin birinci fıkrasına istinaden; sigortalılar ve sigorta sözleşmesinden dolaylı da olsa menfaat sağlayanlara ilişkin olarak, yanlış sigorta uygulamaları dâhil, risk değerlendirmesine esas bilgileri toplamak ve bu bilgilerin sigorta, reasürans ve sigortacılık faaliyetinde bulunan emeklilik şirketleri ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek kişilerle paylaşılmasını sağlamak amacıyla kurulmuş, Bakanlık'ca belirlenen sigortalara ilişkin, poliçe, zeyil, hasar kayıtlarının sigorta şirketleri tarafından elektronik ortamdan transfer edilerek toplandığı Bilgi Merkezi’dir.

Yönetim Komitesi, (03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliğine kadar Koordinasyon Komitesi olarak adlandırılmıştır) Merkezin karar organıdır. Yönetim Komitesi üyeleri 3 yıl süreyle görev yaparlar.

Yönetim Komitesi aşağıda belirlenen şekilde beş üyeden oluşur: (22.06.2018 tarihli ve 30456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1'inci maddesiyle, değişik şekli) 

Birliğe üye sigorta ve emeklilik şirketlerinin genel müdür niteliğini haiz personeli arasından Hayat Dışı Yönetim Komitesi ile Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesince seçilecek birer üye, Bakanlıkça belirlenecek iki üye ve Merkez Müdürü.

Tarihçemiz

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Trafik Sigortası Bilgi Merkezi Yönetmeliği ile "TRAMER" adıyla kurulmuştur. 9 Ağustos 2008 tarihinde 26962 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle adı Sigorta Bilgi Merkezi kabul edilmiş, 03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile ise ünvanı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi olarak değiştirilmiştir.

SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi), Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bünyesinde tüzel kişiliği haiz bir kurum olarak kurulmuştur. SBM'nin merkezi İstanbul'da olup, usul ve esasları "yönetim komitesi" kararıyla belirlenmek üzere, şube ya da şubeler açabilir.

İlgili branşlarda ruhsat sahibi olan sigorta şirketleri merkezin doğal üyesidir.

TRAMER (Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi),

SAGMER (Sağlık Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi),

HAYMER (Hayat Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi),

HATMER (Sigorta Hasar Takip ve Gözetim Sistemi),

SBM nezdindeki "alt bilgi merkezleri"ni ifade etmektedir.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin faaliyetleri T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından denetlenmektedir.

Misyonumuz

Sigorta sektörü verilerinin tek merkezde toplanarak verileri güvenlikli bir şekilde saklamak, sektörün sağlıklı fiyatlama yapabilmesi için güvenilir, anlamlı bilgi ve istatistik sunmak, suistimallerin önlenerek sigorta sistemine olan güveni artırmak ve kamu gözetim-denetiminin etkinleştirilmesine yardımcı olmaktır.

Vizyonumuz

Sigorta sektörüne sağlayacağımız yenilikçi ürünler ve hizmetler ile alanında dünya markası olmak, sigortacılık teknolojilerinin üretiminde ve verimli kullanımında öncü ve lider kuruluş olmaktır.